Здесь представлено решение контрольной работы по химии для 2 курса специальность «Судовождение» Херсонский морской колледж ХГМА заочного отделения.

Согласно требованиям контрольная работа была написана на украинском языке. В ней были даны ответы на такие вопросы:

Питання 1. На конкретних прикладах поясніть сутність закону «единства и борьбы противоположностей».

Питання 2. На основі сучасних уявлень про електронну хмару охарактеризуйте природу хімічних зв’язків у молекулі етилену. Яка сутність sр2-гібридизації.

Питання 3. Перевезення небезпечних вантажів здійснюється МОПОГ. Вкажіть їх класифікацію.

Питання 4. При міжмолекулярній дегідратації насиченого одноатомного спирту утворюється 24,05 г етеру, а при внутрішньомолекулярній дегідратації такої самої кількості спирту одержали алкен, який може приєднати 14,56 л водню. Встановіть формулу спирту.

Питання 5. Здійснити перетворення:
С->СH4->HCOH->CH3OH->CH3OH->CH3Cl->C2H6->C2H2->C2H4->C2H5OH

Питання 6. Як розпізнати розчини бензолу, толуолу, стиролу.

Питання 7. Складіть електронний баланс, вкажіть окисник та відновник:
а) NaCrO2 + Вr2 + NаОН -> Nа2СrО4 + NаВr + Н2О;
б) FеS + НNО3 -> Fе(NО3)2 + S + NO + Н2О.

Питання 8. Для солей, що піддаються гідролізу, складіть іонні рівняння.
Sn3(PO4)2; Ba(NO3)2; Ba(CH3COO)2.

Питання 9. Складіть рівняння реакцій за приведеною схемою:
Nа -> Nа2О2 -> Nа2О -> Nа2СО3 -> СО2 -> СаСО3 -> Са(НСО3)2 -> СО2.

Также в архиве представлена решение лабораторной работы по теме: «Реакции обмена между растворами электролитов, идущие до конца». Написана на русском языке.

СКАЧАТЬ контрольную работу и лабораторную работу по химии для специальности «Судовождение» ХМК.